Tüzük

ANKARA DERİ ve ZÜHREVİ HASTALIKLAR (DERMATOLOJİ ve VENEROLOJİ) DERNEK TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Madde 1. Ankara'da bu tüzüğün 4. maddesinde açıklanan amaçları gerçekleştirmek amacıyla, yine bu tüzüğün 32. maddesinde isimleri ve açık adresleri belirtilen şahıslar tarafından 08. 09. 1964 tarihinde "Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar (Dermatoloji ve Veneroloji) Derneği" kurulmuştur.

Madde 2. Derneğin merkezi Ankara'dadır. Derneğin şubesi yoktur.

Madde 3. Dernek siyasetle ilgilenemez.

DERNEĞİN AMAÇLARI Madde 4. Derneğin amaçları;

1. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlarının mesleki çalışmalarını bilimsel ve hukuksal açılardan eğitici, destekleyici ve savunucu bir organ olmak,
2. Meslektaşlar arasındaki sosyal bilimsel bağların güçlendirilmesinde birleştirici bir unsur olmak ve bu amaçla sosyal ve bilimsel toplantılar ile simpozyum, kongre ve kurslar düzenlemek,
3. Dermatolojik ve venerolojik hastalıkların tıbbi ve sosyal boyutlarına yönelik olarak araştırmalar yapmak ve bu alanda yapılan çalışmaları desteklemek,
4. Dermatoloji ve veneroloji alanındaki bilimsel ve sosyal gelişmeleri ve bu gelişmelerin toplum sağlığına yönelik yararlarını duyurmak ve bu amaca yönelik bilimsel toplantılar düzenlemek ve,
5. Dermatoloji ve Veneroloji alanında yapılan ve yapılması planlanan bilimsel açıdan değerli çalışmaları maddi ve manevi olarak desteklemektir.

DERNEĞİN ÜYELERİ Madde 5. Derneğin 18 yaşını doldurmuş ve medeni haklara sahip olan, asil ve fahri üyeler olmak üzere iki tür üyesi vardır.

1. Asil üyeler: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her deri ve zührevi hastalıklar uzmanı ve uzmanlık eğitimi almakta olan hekim, yazılı başvuruları sonrasında Dernek Yönetim Kurulu'nun kararı ile derneğe asil üye olabilir. Ankara ili dışında görev yapan deri ve zührevi hastalıklar uzmanları da aynı hakka sahiptir.
2. Fahri Üyeler: Yabancı Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanları ile Derneğe maddi ve/veya manevi yardımda bulunan veya üye olmasında yarar bulunan kişiler dernek yönetim kurulu kararıyla fahri üye olabilirler.

DERNEK ÜYELERİNİN UYMALARI GEREKEN KURALLAR Madde 6. Dernek üyeleri;

1. Tüzük hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun hareket etmeli,
2. Dernek tesis ve olanaklarını kullanma kurallarına uymalı,
3. Derneğin onurunu zedeleyecek veya amacına ters düşecek davranışlarda bulunmamalı ve,
4. Dernekler Yasası'nın ilgili maddelerinde belirtilen kısıtlılıkları taşımamalıdır.

DERNEK ÜYELİĞİNİN HAKLARINDAN YARARLANMA Madde 7. Derneğin üyelerine verdiği kimlik kartını göstermek şartıyla, üyeler Dernek olanaklarından yararlanabilirler. Üyeliğin sona ermesi durumunda, kimlik kartı Yönetim Kurulu tarafından geçersiz kılınır.

DERNEK ÜYELİK AİDATI Madde 8. Her olağan genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.

DERNEK ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ Madde 9. Dernek üyeliği;

1. Üyenin kendi isteği ile üyelikten ayrılması,
2. Üyenin Yönetim Kurulu kararı ile Dernek'ten çıkarılması ve,
3. Üyenin tüzüğün 5. maddesinde yazılı niteliğini yitirmesi durumunda sona erer.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN AYRILMA Madde 10. Her üye, Dernek Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten ayrılabilir.

DERNEK ÜYELİĞİNDEN ÇIKARILMA Madde 11. 6. madde uyarınca yapılan bildirimlere uymamakta ısrar eden üyeler, Dernek Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

DERNEĞİN ORGANLARI Madde 12. Derneğin organları;

1. Genel Kurul,
2. Yönetim Kurulu
3. Denetleme Kurulu ve

DERNEK GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 13. Aşağıda belirtilen konular Genel Kurul'da görüşülüp karara bağlanır;

1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshi hakkında karar verilmesi,
3. Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının tartışıldıktan sonra karara bağlanması ve
4. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin görüşülerek aynen veya değiştirerek kabul edilmesi,
6. Dernek için gereken taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazın satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
7. Derneğin amacına yönelik yapılan çalışmaları değerlendirmesi ve bir sonraki yılda yapılacak çalışmalar konusunda karar ve talimatların verilmesi,
8. Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılması için karar verilmesi,
9. Dernekten ayrılmak için başvuran üyelerin başvurularının karara bağlanması ve,
10. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü'nde belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

GENEL KURUL TOPLANTILARI Madde 14. Genel Kurul, dernek üyelerinden oluşur ve derneğin en yetkili organıdır. Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir: Olağan Genel Kurul toplantısı, iki yılda bir kez olmak üzere Ocak ayı içinde yapılır. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ise, Yönetim veya Denetleme Kurulu'nun gerekli görmesi halinde veya dernek üyelerinin en az 1/5'inin Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirdikleri konuları görüşmek üzere başvuru yapmaları üzerine, yalnızca söz konusu konuları görüşmek üzere yapılır.
Genel Kurul toplantısını, Yönetim Kurulu başkanı veya onun görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri açar. Toplantıda yeter sayı varsa Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık Divanı; 1 başkan, yeteri kadar başkan vekili, 2 katip (yazıcı) ve oy toplamak üzere gerekli görülen sayıda memurdan oluşur.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ DUYURULMASI Madde 15. Genel Kurul'un olağan ve olağanüstü toplantılarının tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantıdan en az 15 gün önce mektup veya, e-posta veya gazete ilanı ile duyurulur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantı tarihi ve gündemini bildiren duyuruyu, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporunu ve bilançoyu Genel Kurul toplantısında en az 10 gün önce dernek üyelerine gönderir. Duyuruda; Genel Kurul toplantısının toplantı için gerekli üye çoğunluğunun sağlanamaması durumunda yapılacağı ikinci tarih de bildirilir. İki toplantı tarihi arasında en az 1 hafta süre olmalıdır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE HAZIRLANMASI Madde 16. Genel Kurul toplantılarının gündemi Dernek Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Olağan Genel Kurul toplantısına ait gündemde; yıllık kesin hesap, bilanço, yeni yıl bütçesi, Yönetim ve Denetleme Kurulu raporları, ibra, gerekli görülmesi durumunda yeni üyelik aidatın belirlenmesi ile Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerinin seçimlerine ilişkin maddeler bulunur.
Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait gündeme ise, ancak bu toplantıyı gerektiren konu veya konulara ilişkin maddeler konur. Gündemde bulunmayan konular görüşülmez. Bununla birlikte, toplantıda hazır bulunan dernek üyelerinin onda birinin isteği üzerine gündemde bulunmayan maddeler de gündeme alınır.

GENEL KURUL TOPLANTILARININ İŞLEYİŞİ Madde 17. Genel Kurul, bu tüzüğe göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam (asil & yedek) sayılarının toplamının iki katından az olamaz. İkinci toplantı da herhangi bir nedenle yapılamazsa, bu durum toplantı tarihinden en az 15 gün önce, toplantının yapılamama nedenleri ve toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi ile birlikte gazetede duyurulur ve Ankara Valiliği'ne resmi bir yazı ile bildirilir.

GENEL KURUL KARAR YETER SAYISI Madde 18. Genel Kurul'un olağan toplantısındaki kararlar; toplantıya katılan üyelerin adi çoğunluğunun oyuyla alınır.
Her üyenin yalnız bir oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kendileri kullanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantıları için karar yeter sayısı, toplantıya katılan üye sayısının 2/3'üdür.

YÖNETİM KURULU Madde 19. Yönetim Kurulu, Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği'ni yönetir ve temsil eder.
Yönetim Kurulu'nun kararlarına dayanılarak yapılan işlemler; yönetim kurulunun görevlendirdiği 2 asil yönetim kurulu üyesinin imzaları ile gerçekleştirilir. Başkan veya başkan vekili, genel sekreter ile muhasip üye veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilecek iki üyenin imzaları ile geçerlidir. Tek imza derneğin kararları için bağlayıcı değildir.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI Madde 20. Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısında üyeler arasından 2 yıl için görev yapmak üzere gizli oyla seçilen 7 asil üyeden oluşur. Asil üyelerin yanısıra 7 yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri, seçim sonrası yapılacak ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçerler. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanın katılamadığı durumlarda, toplantıları başkanvekili yönetir.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME Madde 21. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin istifa veya başka herhangi bir nedenle boşalması durumunda, yedek üyeler arasından seçim sırasında en fazla oy almış üye boşalan asil üyeliğe geçer. En fazla oyu alan yedek üyelerin eşit sayıda oy almış olması durumunda, bu üyeler arasında kura çekilir.
Yönetim Kurulu toplantılarına, önceden mazeret bildirmeksizin üst üste üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu kararı ile görevinden çekilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üye sayısının, yedek üyelerin de davet edilmesine rağmen üçe düşmesi durumunda, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu üyeleri tarafından Genel Kurul 1 ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ Madde 22. Yönetim Kurulu'nun görevleri şunlardır;

1. Derneği temsil etmek veya bu amaçla kendi üyelerinden iki kişiye yetki vermek,
2. Üyelik için yapılan başvuruları 30 gün içinde karara bağlamak,
3. Yıllık kesin hesabı, bilançoyu, yeni yıl bütçesini ve Yönetim Kurulu raporunu hazırlayıp Genel Kurul'un inceleme ve onayına sunmak,
4. Tüzüğün değiştirilmesi konusunda Genel Kurul'a teklifte bulunmak,
5. Derneğin taşınabilir ve taşınamaz mallarını yönetmek, Genel Kurul'un verdiği yetki üzerine satın almak veya satmak,
6. Dernek bina ve tesislerinde düzeni sağlamak için gerekli gördüğü önlemleri almak,
7. Gerekli durumlarda müdür, memur ve müstahdem gibi personeli işe almak veya işten çıkarmak,
8. Derneğe ait binaların kira bedellerini ve dernekle ilgili hizmetlerin bedellerini saptamak ve,
9. Bu tüzükte belirtilen ve yasal olarak yapılması zorunlu ve olanaklı işleri, ayrıca dernek için yararlı bulunan diğer işleri yürütmek.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI VE KARAR YETER SAYISI Madde 23. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkanvekili tarafından toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu en az 4 üye ile toplanır. Kararlar yönetim kurulu asil üyelerin çoğunluğu ile alınır.

DENETLEME KURULU Madde 24. Derneğin hesap işleri, Genel Kurul adına Denetleme Kurulu tarafından denetlenir. Genel Kurul, iki hesap yılı için kendi üyeleri arasından 3 asil ve 3 yedek denetçi seçer. Süresi biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Asil denetçilerden birinin görevinden ayrılması durumunda, yerine yedek denetçiler arasından en fazla oyu alan üye geçer, üyelerin aldıkları oyların eşit olması durumunda kura çekilir.

DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ Madde 25. Denetleme Kurulu, en fazla 6 ay arayla ve yılda en az 2 kez olmak üzere derneğin hesaplarını, defterlerini ve belgelerini inceler ve yolsuzluk yapıldığını düşündüğü işleri Yönetim Kurulu'na bildirir. Denetleme Kurulu, Genel Kurulun olağan toplantısında görüşülmek ve karara bağlanmak üzere denetleme sonuçlarını gösteren raporunu hazırlar.

DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI Madde 26. Derneğin gelir kaynakları;

1. Üyelerden alınacak yıllık üye aidatı (12 TL),
2. Dernek tarafından düzenlenen balo, sosyal ve bilimsel (kurs, kongre, konferans) faaliyetlerden elde edilen gelirler,
3. Dernek mamelekinden elde edilen gelirleri
4. Bağış ve yardımlar

Giriş aidatı genel kurulun vereceği yetkiye istinaden yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DERNEĞE AİT EŞYALAR Madde 27. Derneğe ait eşyalar, gazete, dergi ve kitaplar özel amaç ve işler için dışarı çıkarılamaz.

DERNEK DEFTER VE KAYITLARI Madde 28. Dernek aşağıda belirtilen defterleri tutar;

1. Karar defteri
2. Üye kayıt defteri
3. Evrak kayıt defteri
4. Demirbaş defteri
5. İşletme hesabı defteri
6. Alındı belgesi kayıt defteri

Derneğin kullandığı defterler, noterden onaylatılır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 29. Tüzüğün değiştirilebilmesi için bu konunun Genel Kurul toplantısı öncesinde belirlenecek gündem maddeleri arasında yer alması ve bu değişiklik önerisinin Genel Kurul'a katılan üyelerin 2/3'ünün oyuyla kabul edilmesi gerekir.

DERNEK HAYSİYET DİVANI (ONUR KURULU) Madde 30. Haysiyet Divanı, Genel Kurul toplantısında asil üyeler arasından seçilen bir başkan ve iki üyeden oluşur. Bu divan, dernek üyelerinin sosyal ve mesleki onurlarına zarar verecek durumlar hakkında gelebilecek şikayet ve başvuruları inceleyerek karara bağlar ve Genel Kurul'a arz eder.

DERNEĞİN FESHİ Madde 31. Dernekler Kanunu'na göre; fesih kararı Genel Kurul'a katılan üyelerin en az 2/3'ünün oyu ile alınır. Derneğe ait menkul ve gayrimenkul eşyalar, fesih kararını verecek kurulun belirleyeceği şekilde herhangi bir kurum veya derneğe devredilir.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ Madde 32. Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ Madde 33. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

KURUCULARI VE ADRESLERİ

Kurucular; Prof. Dr. A. Lütfü Tat
İş Adresi : A. Ü. Tıp Fak. Deri ve Zühr. Hast. Kl. Kürsü Prof.
Ev Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No 72/A-4 Ankara
Doğum Tarihi : 1331
Tabiyeti : T. C.

Prof. Dr. Ahmet Akçaboy
İş Adresi : A. Ü. Tıp Fak. Deri ve Zühr. Hast. Kl.
Ev Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No 82/2 Ankara
Doğum Tarihi : 1331
Tabiyeti : T. C.
:
Prof. Dr. Nizamettin Erbakan
İş Adresi : A. Ü. Tıp Fak. Deri ve Zühr. Hast. Kl.
Ev Adresi : Hoşdere Cad. No 20/22 Yukarı Ayrancı/Ankara
Doğum Tarihi : 1331

Prof. Dr. A. Nur Or
İş Adresi : A. Ü. Tıp Fak. Deri ve Zühr. Hast. Kl.
Ev Adresi : Kavaklıdere Farabi Sok. 30/2 Ankara
Doğum Tarihi : 1929
Tabiyeti : T. C.


Prof. Dr. A. Lütfü TAT

Prof. Dr. Ahmet AKÇABOY

Prof. Dr. Nizamettin ERBAKAN

Prof. DR. Nur OR